220306-logo_hires


🏢 ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice
☎ +48 655-338-119
✉ zslasocice@interia.pl

Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu w roku szkolnym 2023/2024 liczy 14 uczniów. Opiekunem jest Pani Dominika Rataj.


Działania Szkolnego Koła Wolontariatu w Lasocicach

 

Akcja „Jabłuszko”.
Każdego roku włączamy się
w akcję charytatywną organizowaną przez Stowarzyszenie Bumerang Leszczyński „Jabłuszko”.

 

Nasza szkoła w programie „Adopcji na odległość.
W październiku 2022 roku włączyliśmy się w pomoc podopiecznym misji salezjańskich w Afryce w Zambii. Dzięki naszym zbiórkom pieniędzy misjonarze osobiście opłacają koszty nauki oraz troszczą się o zaspokojenie podstawowych potrzeb podopiecznych, takich jak: dożywianie, ubranie, książki, przybory szkolne. Nadwyżki mogą być przekazywane dla najbardziej potrzebujących dzieci, nie objętych programem. Opieką objęte są osoby w wieku od 6 do 25 lat głównie z Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz Europy, w sumie z 18 krajów świata: Albania, Brazylia, Gabon, Ghana, Gruzja, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mongolia, Peru, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Ukraina, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek!

W naszej szkole co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Uczniowie przebierają się za ulubionych bohaterów. Na szkolnym boisku i w klasach można spotkać Kota w butach, Czerwonego Kapturka, Myszkę Mini, Elzę, Koziołka Matołka, złego wilka i odważnego gajowego, księżniczki, piratów, wróżki, smerfy i wiele innych bajkowych postaci. Tego też dnia wolontariusze w klasach I-IV czytają młodszym kolegom bajki, następnie dzieci rozwiązują zagadki i quizy związane z bajkową tematyką. Tradycją jest przygotowanie przedstawienia przez jedną z klas.


Zakręcona akcja!

Uczniowie naszej szkoły aktywnie biorą udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek, które następnie przekazywane są uczennicy naszej szkoły na pomoc w opłaceniu kosztów rehabilitacji.

Szkolny Kalendarz Adwentowy”
W okresie przedświątecznym przygotowujemy kalendarz adwentowy. Każdego dnia (od poniedziałku do piątku) odkrywamy kartki z zadaniami. Poprzez realizację tych zadań możemy sprawić przyjemność naszym bliskim, rodzicom, rodzeństwu, nauczycielom w szkole, koleżankom i kolegom.

Akcja „Paczki do rączki”
Każdego roku angażujemy się w akcję charytatywną organizowaną przez Stowarzyszenie Bumerang Leszczyński „Pączki do rączki. Pieniądze przeznaczane są na rehabilitację i pomoc w leczeniu chorych dzieci z naszego regionu.


Ogólnopolska akcję „Góra Grosza”
Włączamy się w akcję Góra Grosza. To zbiórka monet w placówkach szkolnych w całej Polsce Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci i rodzin.


Wielkanocna zbiórka chemii gospodarczej i art. higienicznych
W okresie przedświątecznym w szkole trwa zbiórka chemii gospodarczej i art. higienicznych organizowana przez Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności.


Zbiórka dla zwierząt
W okresie zimowym pomagamy zwierzętom z Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, zbierając dla nich karmę, smycze, koce i inne niezbędne artykuły. 

 


Regulamin
Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej w Lasocicach


Postanowienia ogólne:

 

Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 

Wolontariusz-z
języka łacińskiego: volontarius – dobrowolny, chętny.

Współczesna
definicja określa wolontariusza jako kogoś, kto dobrowolnie, bez
wynagrodzenia, świadomie działa na rzecz innych nie będących jego
bliskimi. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie
życia społecznego. 
Mogą
to być również działania na rzecz ochrony środowiska
naturalnego.

 

Wolontariat
szkolny-
inicjatywa
uczniów, skierowana do ludzi młodych, kt
órzy
chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w
środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy
charytatywne, kulturalne.

Szkolne
Koło Wolontariatu ( zwany dalej SKW ) jest wspólnotą niezależną
politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich,
którzy niezależnie od swojego pochodzenia, wyznawanej religii czy
światopoglądu chcą pomagać potrzebującym.

Cele
i sposoby działania SKW:

 • Zapoznanie
  młodzieży z ideą wolontariatu oraz propagowanie tej idei;

 • Uwrażliwienie
  młodzieży na cierpienie, samotność i potrzeby innych, rozwijanie
  empatii;

 • Kształtowanie
  i rozwijanie postaw prospołecznych;

 • Inspirowanie
  uczniów do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego;

 • Kreowanie
  roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

 • Kształtowanie
  i rozwijanie u uczniów umiejętności działania zespołowego;

 • Budowanie
  pozytywnej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i
  poszerzaniu własnych zainteresowań;

 • Aktywne
  współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;

 • Zdobywanie
  przez uczniów doświadczenia w nowych dziedzinach 
  życia;

 • Wspieranie
  ciekawych, kreatywnych inicjatyw młodzieży szkolnej;

 • Przedstawienie
  działalności wybranych organizacji charytatywnych;

 • Prowadzenie
  akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i
  organizacji społecznych.

 

Prawa
wolontariusza:

 

Wolontariusz
ma prawo do:

 

 • zgłaszania
  własnych pomysłów i inicjatyw;

 • podejmowania
  pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i    
  pomocy w domu;

 • wsparcia
  ze strony opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu;

 • otrzymania
  pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy;

 • bycia
  poinformowanym o trudnościach, kosztach przejazdu  związanych
  z wykonywaną pracą;

 • nie
  wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z 
  realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego
  przekonaniami;

 • każdy
  ma prawo przystąpić do Klubu i z niego odejść
  , uprzedzając
  o tym
   odpowiednio
  wcześniej opiekunów SKW. 

 

Rezygnacja
z pracy w SKW:

 

 • każdy
  wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w SKW;

 

Obowiązki
wolontariusza:

 

 • wolontariusz
  ma obowiązek regularnie uczestniczyć w spotkaniach i pracach SKW;

 • wolontariusze
  s
  ą
  odpowiedzialni 
  i
  wywiązują się ze swoich obowiązków.

 • wolontariusze
  nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za wykonywaną
  w ramach SKW pracę, 
  co
  nie wyklucza pozamaterialnego systemu nagradzania, w dowód uznania
  determinacji młodych ludzi, by działać na rzecz innych;

 • członkowie
  SKW starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być
  wzorem dla innych uczniów;

 • wolontariusz
  może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie
  Regulaminu SKW.

Cechy
wolontariusza:

 • chęć
  do działania;

 • chęć
  do niesienia pomocy potrzebującym;

 • umiejętność
  wygospodarowania wolnego czasu;

 • odwaga,
  empatia, cierpliwość i otwartość;

 • odpowiedzialność,
  wrażliwość, systematyczność;

 • wysoka
  kultura osobista;

 • życzliwość;
   

Kodeks
etyczny wolontariusza:

 

 • Bądź
  zdecydowany – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym
  ludziom.

 • Praca
  w SKW jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić.

 • Nie
  składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

 • Bądź
  pełen pomysłów – zgłaszaj swoje sugestie odnośnie akcji SKW.

 • Przestrzegaj
  naszych zasad – nie krytykuj tych, których nie rozumiesz. Może
  okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

 • Nie
  bój się pytać o rzeczy, których nie rozumiesz.

 • Bądź
  otwarty – rozszerzaj swoją wiedzę, ucz się również od kolegów,
  koleżanek.

 • Staraj
  się rozwijać – dowiaduj się jak najwięcej o organizacji, w
  której zdecydowałeś się działać.

 • Nie
  sprzeciwiaj się kontroli nad sobą – w ten sposób zdobywasz
  doświadczenie i masz pewność, że dobrze wykonujesz powierzone
  zadania.

 • Działaj
  w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Jedna osoba
  działająca na własną rękę bywa mało skuteczna.

Zadania
opiekunów SKW:

 • Utrzymywanie
  stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi
  współpracuje wolontariat szkolny.

 • Tworzenie
  atmosfery zaufania i otwartości.

 • Dawanie
  poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.

 • Organizowanie
  spotkań, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi
  działaniami oraz przydziałem obowiązków.

 • Organizowanie
  wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza – 5 grudnia;

 • Raz
  w roku szkolnym (do końca zajęć edukacyjnych w czerwcu)- złożenie
  sprawozdania do Dyrektora Szkoły z działalności SKW;

 

Zadania
szkoły:

 • Stworzenie
  życzliwej atmosfery wokół idei wolontariatu;

 • Stworzenie
  warunków umożliwiających realizację programu SKW;

 • Podtrzymywanie
  współpracy z instytucjami korzystającymi z pomocy wolontariuszy.

Obszary
działania SKW:

 • Aktywność
  wolontariusza działającego w SKW ukierunkowana jest na dwa
  zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.

 • Zakłada
  zaangażowanie młodzieży do działań na terenie szkoły i na
  rzecz szkoły: organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji
  wolontariatu w środowisku szkolnym; współpraca z Samorządem
  Szkolnym, włączanie się w organizację imprez szkolnych;
  udzielanie pomocy w nauce dzieciom i młodzieży; poza terenem
  szkoły: akcje charytatywne wspierające instytucje , fundacje,
  stowarzyszenia i osoby prywatne;

Formy
działania SKW:


Do form
działalności SKW można zaliczyć :

 • zbiórki
  darów rzeczowych;

 • zbiórki
  pieniędzy do puszek;

 • udział
  w akcjach charytatywnych;

 • udział
  w wydarzeniach kulturalnych- koncerty, spektakle, przedstawienia;

 • odwiedziny
  chorych, wspólne spędzanie czasu;

 • organizacja
  wydarzeń kulturalnych- koncertów, przedstawień;

 • promocja
  wolontariatu w środowisku lokalnym;

 • opieka
  nad młodszymi uczniami;

 • korepetycje
  uczniowskie;

 

Nagradzanie
wolontariuszy:

Formy
nagradzania:

 • Pochwała
  Opiekunów SKW- wpis do e-dziennika;

 • Powierzanie
  coraz bardziej odpowiedzialnych zadań;

 • Pochwała
  dla Wolontariusza na stronie internetowej szkoły;

 

 

Możliwe
formy działalności uczniów w SKW:

 • Uczeń
  bierze udział w wybranych akcjach odbywających  się w ramach
  SKW;

 • Dodatkowo
  uczeń wykazuje się aktywnością w wybranych formach wolontariatu,
  które mogą, ale nie muszą  bezpośrednio dotyczyć 
  funkcjonowania szkoły, np. praca w  harcerstwie, Domach
  Dziecka, pomoc w nauce,  udział w zbiórkach Banków Żywności
  itp.

Opiekun
SKW:

Dominika
Rataj
 

 

Pisemne
zobowiązanie wolontariusza:

Przystępując
do Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję
jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuje się do przestrzegania
Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz sumiennego wykonywania
powierzonych mi zadań.

 

Podpis
Wolontariusza…………………………………………………………..

Podpis
Rodzica/Opiekuna……………………………………………………….

 

 

Karta
Aktywności Wolontariusza ( KAW)

 

Imię
i nazwisko wolontariusza:
………………………………………………………………

 

Data

Ilość
godzin

Zakres
wykonywanych czynności

Miejsce
wykonywanych czynności

Podpis
stwierdzający wykonanie czynności

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

Ilość
godzin ogółem………………………………………

Podpis
osoby zatwierdzającej kartę………………………………….