220306-logo_hires


🏢 ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice
☎ +48 655-338-119
✉ zslasocice@interia.pl

Szkolne Koło Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

działającego w Szkole Podstawowej w Lasocicach

Postanowienia ogólne:

Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz- z języka łacińskiego: volontarius – dobrowolny, chętny.

Współczesna definicja określa wolontariusza jako kogoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia, świadomie działa na rzecz innych nie będących jego bliskimi. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. Mogą to być również działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Wolontariat szkolny- inicjatywa uczniów, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Szkolne Koło Wolontariatu ( zwany dalej SKW )  jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy niezależnie od swojego pochodzenia, wyznawanej religii czy światopoglądu chcą pomagać potrzebującym.

Cele i sposoby działania SKW:

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz propagowanie tej idei;
 • Uwrażliwienie młodzieży na cierpienie, samotność i potrzeby innych, rozwijanie empatii;
 • Kształtowanie i rozwijanie postaw prospołecznych;
 • Inspirowanie uczniów do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego;
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów umiejętności działania zespołowego;
 • Budowanie pozytywnej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 • Aktywne współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 • Zdobywanie przez uczniów doświadczenia w nowych dziedzinach życia;
 • Wspieranie ciekawych, kreatywnych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • Przedstawienie działalności wybranych organizacji charytatywnych;
 • Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.

Prawa wolontariusza:

Wolontariusz ma prawo do:

 • zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw. b. podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i     pomocy w domu;
 • wsparcia ze strony opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu;
 • otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy;
 • bycia poinformowanym o trudnościach, kosztach przejazdu  związanych z wykonywaną pracą;
 • nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z  realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami;
 • każdy ma prawo przystąpić do Klubu i z niego odejść, uprzedzając o tym odpowiednio wcześniej opiekunów SKW. 

Rezygnacja z pracy w SKW:

 • każdy wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w SKW;

Obowiązki wolontariusza:

 • wolontariusz ma obowiązek regularnie uczestniczyć w spotkaniach i pracach SKW;
 • wolontariusze są odpowiedzialni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 • wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za wykonywaną w ramach SKW pracę, co nie wyklucza pozamaterialnego systemu nagradzania, w dowód uznania determinacji młodych ludzi, by działać na rzecz innych;
 • członkowie SKW starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów;
 • wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu SKW.

Cechy wolontariusza:

 • chęć do działania;
 • chęć do niesienia pomocy potrzebującym;
 • umiejętność wygospodarowania wolnego czasu;
 • odwaga, empatia, cierpliwość i otwartość;
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
 • wysoka kultura osobista;
 • życzliwość;
   

Kodeks etyczny wolontariusza:

 • Bądź zdecydowany – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 • Praca w SKW jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić.
 • Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 • Bądź pełen pomysłów – zgłaszaj swoje sugestie odnośnie akcji SKW.
 • Przestrzegaj naszych zasad – nie krytykuj tych, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 • Nie bój się pytać o rzeczy, których nie rozumiesz.
 • Bądź otwarty – rozszerzaj swoją wiedzę, ucz się również od kolegów, koleżanek.
 • Staraj się rozwijać – dowiaduj się jak najwięcej o organizacji, w której zdecydowałeś się działać.
 • Nie sprzeciwiaj się kontroli nad sobą – w ten sposób zdobywasz doświadczenie i masz pewność, że dobrze wykonujesz powierzone zadania.
 • Działaj w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Jedna osoba działająca na własną rękę bywa mało skuteczna.

Zadania opiekunów SKW:

 • Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat szkolny.
 • Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.
 • Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.
 • Organizowanie spotkań, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.
 • Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza – 5 grudnia;
 • Raz w roku szkolnym (do końca zajęć edukacyjnych w czerwcu)- złożenie sprawozdania do Dyrektora Szkoły z działalności SKW;

Zadania szkoły:

 • Stworzenie życzliwej atmosfery wokół idei wolontariatu;
 • Stworzenie warunków umożliwiających realizację programu SKW;
 • Podtrzymywanie współpracy z instytucjami korzystającymi z pomocy wolontariuszy.

Obszary działania SKW:

 • Aktywność wolontariusza działającego w SKW ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.
 • Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań na terenie szkoły i na rzecz szkoły: organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym; współpraca z Samorządem Szkolnym, włączanie się w organizację imprez szkolnych; udzielanie pomocy w nauce dzieciom i młodzieży; poza terenem szkoły: akcje charytatywne wspierające instytucje , fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne;

Formy działania SKW:

Do form działalności SKW można zaliczyć :

 • zbiórki darów rzeczowych;
 • zbiórki pieniędzy do puszek;
 • udział w akcjach charytatywnych;
 • udział w wydarzeniach kulturalnych- koncerty, spektakle, przedstawienia;
 • odwiedziny chorych, wspólne spędzanie czasu;
 • organizacja wydarzeń kulturalnych- koncertów, przedstawień;
 • promocja wolontariatu w środowisku lokalnym;
 • opieka nad młodszymi uczniami;
 • korepetycje uczniowskie;

Nagradzanie wolontariuszy:

Formy nagradzania:

 • Pochwała Opiekunów SKW- wpis do e-dziennika;
 • Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań;
 • Pochwała dla Wolontariusza na stronie internetowej szkoły;

Możliwe formy działalności uczniów w SKW:

 • Uczeń bierze udział w wybranych akcjach odbywających  się w ramach SKW;
 • Dodatkowo uczeń wykazuje się aktywnością w wybranych formach wolontariatu, które mogą, ale nie muszą  bezpośrednio dotyczyć  funkcjonowania szkoły, np. praca w  harcerstwie, Domach Dziecka, pomoc w nauce,  udział w zbiórkach Banków Żywności itp.

Opiekun SKW:

Dominika Rataj 

Pisemne zobowiązanie wolontariusza:

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz sumiennego wykonywania powierzonych mi zadań.

Podpis Wolontariusza…………………………………………………………..

Podpis Rodzica/Opiekuna……………………………………………………….

Karta Aktywności Wolontariusza ( KAW)

Imię i nazwisko wolontariusza: ………………………………………………………………

DataIlość godzinZakres wykonywanych czynnościMiejsce wykonywanych czynnościPodpis stwierdzający wykonanie czynności
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ilość godzin ogółem………………………………………

Podpis osoby zatwierdzającej kartę…………………………………..